نخ (ابریشمی، پنبه‌ای و پلی استر، کشباف و تکسچره، ن

ایران کسباستان  سیستان و بلوچستان